Gewestelijke School Voor Openbaar Bestuur Vzw

DE UITWERKING EN DE ANIMATIE VAN EEN OPLEIDINGSPROGRAMMA IN HET NEDERLANDS ALS VOORBEREIDING OP DE TAALTESTEN VAN SELOR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur vzw
Postadres: Kap. Crespelstraat, 35,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: ALINE LOICQ
Tel: +32 022101914
E-mail: aloicq@erap-gsob.brussels
Internetadres(sen): www.erap-gsob.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376018


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DE UITWERKING EN DE ANIMATIE VAN EEN OPLEIDINGSPROGRAMMA IN HET NEDERLANDS ALS VOORBEREIDING OP DE TAALTESTEN VAN SELOR 
Referentienummer: ERAP-MP SELOR NDLS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80511000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van de diensten: de uitwerking en de animatie van een opleidingsprogramma in het Nederlands als voorbereiding op de taaltesten van SELOR.
De huidige opdracht heeft als voorwerp het ontwerp en de animatie van een opleidingsprogramma in het Nederlands bedoeld om de medewerkers van de Brusselse lokale en gewestelijke overheden en de Brusselse politiezones voor te bereiden op de SELOR-taaltesten voor het Nederlands.
Aantal medewerkers:
Het aantal op te leiden medewerkers wordt op 425 per jaar geraamd ofwel 1.700 over de volledige duur van de opdracht (4 jaar).
Duur:
De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, eenmaal stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde duur. De begindatum van de opdracht zal vermeld worden in de kennisgevingsbrief inzake de gunning van de opdracht.
Opdeling in percelen:
De overheidsopdracht is een opdracht in percelen. De inschrijver krijgt de kans om een offerte in te dienen voor alle of voor een deel van de percelen.
De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:
 Perceel 1 "De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A0-A1 en A1-A2"
 Perceel 2 "De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A2-B1 en B1- B1+ en als voorbereiding op de taaltesten van SELOR"
 Perceel 3 "De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus B2 en als voorbereiding op de taaltesten van SELOR voldoende kennis"
 Perceel 4 "De uitwerking, de online terbeschikkingstelling en de evaluatie van de plaatsingstesten voor de Nederlandse taal"
Raming van het aantal modules (schijven van 30 uur opleiding) dat voor de hele opdracht gegeven zal moeten worden, over een tijdspanne van 4 jaar (zie hieronder voor de raming per perceel):
Het aantal modules van 30 lesuren dat over een tijdspanne van twee jaar gegeven moet worden, wordt op 364 geraamd.
Het aantal modules van 30 lesuren dat over een tijdspanne van vier jaar gegeven moet worden, wordt op 728 geraamd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A0-A1 en A1-A2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: in de gebouwen van de GSOB, BRUSAFE, een bestuur dat hiervoor vragende partij is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of online.
II.2.4. Beschrijving
De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A0-A1 en A1-A2 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, eenmaal stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde duur.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A2-B1 en B1- B1+ en als voorbereiding op de taaltesten van SELOR 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: in de gebouwen van de GSOB, BRUSAFE, een bestuur dat hiervoor vragende partij is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of online.
II.2.4. Beschrijving
De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A2-B1 en B1- B1+ en als voorbereiding op de taaltesten van SELOR 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, eenmaal stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde duur.  

Lot 3

II.2.1. Benaming
De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus B2 en als voorbereiding op de taaltesten van SELOR voldoende kennis 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: in de gebouwen van de GSOB, BRUSAFE, een bestuur dat hiervoor vragende partij is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of online
II.2.4. Beschrijving
De uitwerking en de uitvoering van een opleidingsprogramma in het Nederlands voor de niveaus A2-B1 en B1- B1+ en als voorbereiding op de taaltesten van SELOR 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, eenmaal stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde duur.  

Lot 4

II.2.1. Benaming
De uitwerking, de online terbeschikkingstelling en de evaluatie van de plaatsingstesten voor de Nederlandse taal 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: in de gebouwen van de GSOB, BRUSAFE, een bestuur dat hiervoor vragende partij is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of online.
II.2.4. Beschrijving
De uitwerking, de online terbeschikkingstelling en de evaluatie van de plaatsingstesten voor de Nederlandse taal 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, eenmaal stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde duur.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De ondernemer legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-07-13 12:05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-11-10


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1040 Brussel
Tel: +32 022101914
E-mail: aloicq@erap-gsob.brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-22