Kliniek Sint-jan

DEEL 02: ELEKTRISCHE, SANITAIRE EN H.V.A.C.-WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE RENOVATIE, HET VERSTERKING EN WIJZIGING VAN DE DAKSTRUCTUUR VAN GEBOUWEN A E T B ;


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kliniek Sint-Jan
Postadres: Kruidtuinlaan, 32,,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Olivier Vargin
Tel: +32 28910804
E-mail: ovargin@clstjean.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376225 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376225


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DEEL 02: ELEKTRISCHE, SANITAIRE EN h.v.a.c.-WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE RENOVATIE, HET VERSTERKING EN WIJZIGING VAN DE DAKSTRUCTUUR VAN GEBOUWEN A E T B ; 
Referentienummer: Clinique Saint Jean-ST-JEAN-2019-PP HVAC-Lot 01-PO-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
DEEL 02: ELEKTRISCHE, SANITAIRE EN h.v.a.c.-WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE RENOVATIE, HET
VERSTERKING EN WIJZIGING VAN DE DAKSTRUCTUUR VAN GEBOUWEN A E T B ;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: KILINIEK SINT JAN
II.2.4. Beschrijving
DEEL 01: VERVANGING EN MODERNISERING VAN DE KETEL COLLECTOREN; DE VERVANGING VAN DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EN DE OPWAARDERING VAN DE COLLECTOREN; MODERNISERING VAN DE WATERPRODUCTIE EN DE OPWAARDERING VAN DE VERZAMELAARS OP DE BOTANISCHE SITE; DEEL 02: ELEKTRISCHE, SANITAIRE EN h.v.a.c.-WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE RENOVATIE, HET VERSTERKING EN WIJZIGING VAN DE DAKSTRUCTUUR VAN GEBOUWEN A E T B ; 
II.2.7. Looptijd
447 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie de specificaties

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie de specificaties

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-06-29 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-06-29
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Brusselse rechtbank, BE-1000 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-22