Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen

Ontwerpopdracht voor nieuwbouw CAW De Kempen en OCMW Mol op de OCMW-site in Mol.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen
Postadres: Hofkwartier 23,BE-2200 Herentals
Contactpersoon: Lieven Stoefs
Tel: +32 470101518
E-mail: lieven.stoefs@cawdekempen.be
Internetadres(sen): www.cawdekempen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374845


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerpopdracht voor nieuwbouw CAW De Kempen en OCMW Mol op de OCMW-site in Mol. 
Referentienummer: CAW De Kempen-Nieuwbouw Mol Ontwerpopdracht-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit twee verplichte deelopdrachten, enerzijds de nieuwbouw, anderzijds een uitbreiding van de parkeermogelijkheden op de site. Deze bouwsite bevindt zich aan de Jakob Smitslaan in Mol. De opdrachtgevers zijn CAW De Kempen en OCMW Mol.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit document vervangt de relevante informatie uit de oorspronkelijke bestekdocumenten.