Nmbs, Brussel

Station Brussel Centraal en station Brussel Noord. Leveren, monteren en indienststellen van drie liften.

Aankondiging van opdracht
Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is
Werken
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid :
N.M.B.S.-holding, directie patrimonium, t.a.v. de heer Van Wonterghem, eerste
ingenieur-zoneleider, Fonsnylaan 47 B, 1060 Brussel, tél. 02-224 57 30, fax 02-224 59 98.
E-mail : marc.vanwonterghem@b-holding.be.
I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zie bijlage A.
I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn : zie punt
IV.2.2.
I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Aard van de opdracht van werken : uitvoering.
II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :
Station Brussel Centraal en station Brussel Noord : leveren, monteren en indienststellen
van drie liften.
II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
De aanneming bestaat uit :
de slopingswerken van de bestaande liften;
de aanpassingen van bouwkundige aard;
enkele leveringen en werken verlichting en drijfkracht;
studie, levering en plaatsing;
onderhoud.
II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : station Brussel Centraal en Brussel Noord.
II.1.7. Nomenclatuur :
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.31.31.00-5.
II.2. Verdeling in percelen : neen.
II.3. Uitvoeringstermijn : duurtijd honderd tachtig kalenderdagen.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.2. Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR, zonder BTW : ja.
De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Ondercategorie N.1, klasse 2 of hogere (raming zonder BTW).
Afdeling IV. Procedure
IV.1.1. Type van procedure : openbare aanbesteding.
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid :
43/04/1/02/15.
IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot 22 maart 2005.
Prijs :
Bestek : 30 EUR + 1,80 EUR (BTW) = 31,80 EUR.
Plans : 8,48 EUR + 0,51 (BTW) = 8,99 EUR.
Totaal : 40,79 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging :
De documenten kunnen geraadpleegd worden en zijn te koop op het bureau van de N.M.B.S.,
Frankrijkstraat 89, (CS Aankoop 0411, sectie 70) te 1070 Brussel, vanaf 25 februari 2005.
Dit bureau is open op alle werkdagen, behalve zaterdag, van 9 tot 12 uur, rek. nr.
000-0249600-19, tel. 02-525 28 35.
IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 22
maart 2005, te 10 uur.
IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de
aanvraag of het verzoek tot deelneming : Nederlands of Frans.
IV.2.5. Opening van de offertes :
Datum, tijdstip en plaats : 22 maart 2005, te 10 uur, Fonsnylaan 47 B, 1060 Brussel
(vijfde verdieping).
Afdeling V. Aanvullende inlichtingen
V.4. Datum van verzending van de aankondiging : 18 februari 2005.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
N.M.B.S.-holding, t.a.v. de heer M. Vandervelde, Fonsnylaan 47 B, 1060 Brussel, tel.
02-224 79 91, fax 02-224 59 98.
E-mail : mario.vandervelde@b-holding.be.