Infrabel Nv

Marché TR 154325 - Concentration des cabines de signalisation zone Sud-Est - LIBRAMONT (Arlon B.96) .

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : INFRABEL NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
TUC RAIL NV, Frankrijkstraat 91, 1070 Bruxelles, België, t.a.v. S. Naveau
Tel. (32-2) 529 77 19
E-mail : sna@tucrail.be
Internetadres : http://www.tucrail.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
INFRABEL NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België, t.a.v. I-GB.603 Sectie 80
Tel. (322) 525 28 92, fax (322) 525 48 65
Internetadres : http://www.infrabel.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
INFRABEL NV, Guilleminsstraat 26, 4000 Luik, België, t.a.v. J. BALAES (industriele hoofdingenieur - afdelingschef)
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- Vervoerdiensten per spoor
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Opdracht TR 154325 - Concentratie seinhuizen zone Zuid-Oost - LIBRAMONT (Arlon B.96)
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van :
Arlon
NUTS-code : BE341
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
- het plaatsen van kabelstracés (sleuven, buizen, grachten, kabelrekken, spooronderdoorgangen...);
- de aanleg van energie-, telefoon-, sein-, bedienings-, signalisatie- en glasvezelkabels en van voedingskabels, terugstroomkabels en bedieningskabels voor de elektrische tractie;
- het maken van funderingen voor sein-en voedingskasten en voor keten;
- het plaatsen van kasten en keten op funderingen (plaatsen door Belgosigal aangelegd, overwegketen zullen door aannemer aangelegd worden);
- het binnenbrengen van de kabels in de verschillende begouwen, keten en kasten;
- het monteren, bedraden en plaatsen van kaders in de sein-en voedingsketen;
- het plaatsen, uitrusten, bedraden en aansluiten van sein-en verdeelkasten;
- het verbinden van de kabels aan de kaders in de sein-en voedingsketen, de seinkasten en het plaatsen van de seintoestellen in het spoor;
- het plaatsen, uitrusten en aansluiten van spoorseinen en wisselverwarming;
- het plaatsen en aansluiten van allerlei veiligheidstoestellen die verband houden met de seininrichting;
- het installeren van verlichting en van sonorisatie;
- de aanleg van de glasvezelkabels;
- het verplaatsen van kabels in dienst;
- het wegnemen van oude kabels en leidingen;
- het wegnemen van oude installaties;
- het terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen van het terrein;
- overname en afvoer van afbraakmaterialen.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45234115
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

Zie II.1.5
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 22 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van de oorspronkelijke aannemingssom
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
Betaling door Infrabel door middel van maandelijkse afrekeningen
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund :
Onderneming of tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Minimumeisen:
- erkenning: categorie P2 klasse 7
- certificaat van Quality System volgens de normen ISO 9001:2000
.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : TR 154325
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 122,65 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Vanaf 3 januari 2008 bij Infrabel, Barastraat 110. Openingsuren: van 9u tot 12u alle werkdagen. Ter plaats te nemen. Betaling ter plaats of te storten op rekeningnummer 001-4468762-48 van Infrabel, met vermelding van 'opdracht TR 154325 - aankoop bestek' en uw BTW-nummer.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 19/02/2008; tijdstip : 10:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 150 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/02/2008; tijdstip : 10:30
Plaats :
Infrabel
Directie Infrastructuur I-I.SE
Guilleminsstraat 26
4000 Luik
De openingzitting zal op het 7de verdieping, lokaal 711, plaats vinden.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00702147/2007107061
Bouwdirectie:
TUC RAIL NV
Frankrijkstraat 91
1070 Brussel
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschappenstraat 33, 1040 Brussel, België
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Tel. (32-2) 234 96 11
Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)