Centrale Cel Voor Informatie En Communicatie

ADJUDICATION PUBLIQUE CONCERNANT LA PUBLICATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2007 POUR LE COMPTE DU SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Centrale cel voor Informatie en Communicatie, Leuvenseweg 1 rue de Louvain, 1000 Bruxelles - Brussel, België
Contactpunt(en) : Dhr. Michel Van Oversteyns
Tel. (+32 &endash; 2) 500 21 46, fax (+32 &endash; 2) 500 20 39
E-mail : michel.vanoversteyns@ibz.fgov.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.ibz.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : OPENBARE AANBESTEDING VOOR DE PUBLICATIE VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 15
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Leuvenseweg 1, 1000 Brussel
NUTS-code : BE1
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De onderhavige opdracht betreft de publicatie (lay-out, afdrukken op papier, creëren van PDF's, vervaardigen van een cd-rom, verpakking, verzending en levering) van het activiteitenverslag 2007 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 22120000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 14/4/2008; voltooiing : 20/6/2008
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/CCIC_002_0M
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 7/2/2008; tijdstip : 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 7/2/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 7/2/2008; tijdstip : 10:00
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : neen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : FOD Binnenlandse Zaken - Juridische dienst, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, België
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 22/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)