Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen , Brussel

Algemene offerteaanvraag voor de verhuis van de Centrale diensten en van de Provinciale Controle Eenheid Brussel van het FAVV.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, WTC 3, Bolivaarlaan 30 av. Bolivar, 1000 Brussel - Bruxelles, België
Contactpunt(en) : Dhr. Frank Reynaert
Tel. (+32 &endash; 2) 208 44 41, fax (+32 &endash; 2) 208 44 90
E-mail : frank.reynaert@favv.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : www.favv.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, WTC 3, Bolivaarlaan 30 av. Bolivar, 1000 1000, België
Contactpunt(en) : Guido Wallez
Tel. +32 2 2084443, fax +32 2 2084490
E-mail : guido.wallez@favv.beInternetadres : www.favv.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.
- Gezondheid.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag voor de verhuis van de Centrale diensten en van de Provinciale Controle Eenheid Brussel van het FAVV
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 27
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel
NUTS-code : BE1
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Algemene offerteaanvraag voor de verhuis van de Centrale diensten en van de Provinciale Controle Eenheid Brussel van het FAVV, beide actueel gehuisvest in het WTCIII gebouw naar het DOOR-gebouwhoek Koningsstraat &endash; Kruidtuinlaan te 1000 BRUSSEL
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 60122150
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.Inlichtingen over percelen
Perceel 1 :
Titel : Verhuis centrale diensten en PCE Brussel
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 60122150
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 320000,00 en 400000,00 EUR


Perceel nr. : 2
Titel : Verhuis computerzalen
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 60122150
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 320000,00 en 400000,00 EUR
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 320000,00 en 400000,00 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 7 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 %
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : 60 dagen
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/FAVVAFSCA_L3-2008-196709_0M
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/2/2008; tijdstip : 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 13/2/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 4 maanden.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 3/3/2008; tijdstip : 14:00
Plaats : FAVV, WTCIII 16.029, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 Brussel
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De inschrijver of zijn afgevaardigde
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, België
E-mail : info@raadvst-consetat.be
Tel. +32 (0)2 2349611Internetadres : www.raadvst-consetat.be
VI.4.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 22/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)