Vzw Gial (vzw Van De Stad Brussel)

AOG07016 Technische migratie van de software van de boekhouding en het personeelsbeleid van de Stad Brussel.


Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW GIAL (VZW STAD BRUSSEL), Bd E. Jacqmainlaan 95, 1000 Brussel, België, t.a.v. - Cel overheidsopdracht (Financiën - Bestuur)
Tel. (32-2) 229 54 00, fax (32-2) 229 54 54
E-mail : mpcsc@gial.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://gial.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Gemeente VZW
- Informatica
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : AOG07016
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 07
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
volgens bijzonder lastenboek
NUTS-code : BE1
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Technische migratie van de software van de boekhouding en het personeelsbeleid van de Stad Brussel
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 30241200
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

De onderneming is een opdracht met prijsopgave bestaande uit één enkel lot, en betreft het geheel van diensten aangaande:
De iso-functionele migraties van de boekhoudprogramma's (fase 1) en van de personeelsbeheerprogramma's (fase 2) van de Stad Brussel teneinde hun technisch platform van een mainframe omgeving naar een moderne architectuur te laten evolueren.
De installatie van de gemigreerde programma's bij GIAL teneinde een optimale continuïteit van de werking voor de Stad Brussel te verzekeren.
De inschrijver zal een forfaitaire prijs indienen voor de migratie van ieder van de twee voornoemde programma's.
II.2.2) Opties : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
volgens bijzonder lastenboek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja.
volgens bijzonder lastenboek
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Het bewijs dat hij niet uitgesloten is van aanbestedingen volgens artikels 43 en 43bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996.
1.Voor de Belgische inschrijvers, het RSZ-attest verwijzend naar de situatie van zijn rekening volgens de specificaties van artikel 90 §3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; voor de buitenlandse inschrijvers de attesten vereist volgens artikel 90 §4 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996.
2.Voor de Belgische inschrijvers, een attest van FOD Financiën dat de inschrijver in regel is met de betalingen van de BTW en de belastingen ; voor de buitenlandse inschrijvers, een gelijkaardig attest gecertificeerd door de bevoegde instanties.
3.Het bewijs dat hij niet uitgesloten is van aanbestedingen volgens artikels 43 en 43bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996. Dit kan bewezen worden door een attest van de Kamer van Koophandel. Indien de inschrijver het bewijs niet aflevert dat hij niet van aanbesteding uitgesloten is volgens de voornoemde artikels, zal de aanbesteder de omzendbrief van 23 april 2007 mogen toepassen Omzendbrief. - Openbare aanbestedingen. - Administratieve vereenvoudiging. - Impliciete verklaring op erewoord met betrekking tot de persoonlijke situatie in het kader van de kwalitatieve selectie.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
4. Het bewijs van zijn financiële en economische capaciteiten volgens artikel 44 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996. Dit kan bewezen worden door een bankattest dat waarborgt dat de onderneming de financiële capaciteit heeft om het project aangaande deze aanbesteding tot een goed eind te brengen.
Eventueel vereiste minimumeisen :
volgens bijzonder lastenboek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
5. Het bewijs Van zijn technische capaciteit volgens van verklaring Van artikel 45 Van het Koninklijk Besluit Van 8 januari 1996. Zeggen kan bewezen worden door certificaties Van gehomologeerde organismen, door certificaties bekomen na opleidingen Van het personeel dat zetten het project zal belast worden of door afgeleverde attesten Van voldoening Van klanten in het betrokken domein.
6. De voorstelling van de inschrijver omvat: zijn volledige coördinaten evenals van informatie die van aanbesteder toelaat hem zet je communiceren in het bepaald Kader Van van acties in een modaliteiten Van van offerteaanvraag (door het canvas aan je vullen in bijlage 3).
Een verklaring Van het zakencijfer verwezenlijkt zet erover gedurende van laatste drie jaar betrekking vroeg van diensten waarvan sprake in deze opdracht.
het aantal bedienden betrokken in een taken behorende aan deze diensten (beheer Van van migratieprojecten, omschakelingshulpmiddelen, technische ondersteuning...). 7. van lijst Van van belangrijkste referenties betreffende van diensten zet die het onderwerp uitmaken deze Van opdracht, telkens toegevoegd: van omschrijving Van van geïnstalleerde oplossing, van tussenstappen bij van installatie in volgende evoluties (configuratie, produkten, timing...), van contactpersonen bij van klant zetten telefoonnummer in adres, een attest getekend door van klant verwijzend naar van voldoeningsgraad over van geïnstalleerde oplossing PO gebied Van van functionaliteiten, leveringstermijn in kosten.
Van inschrijver zal erover waken een duidelijk aantal referenties je leveren in omgevingen die maximaal van betreffende software in het huidige opdracht benaderen, PO basis Van hun beschrijving in het gedeelte Deel drie - Technische voorschriften Van het Bijzonder Lastenboek.
Eventueel vereiste minimumeisen :
Er is geen minimale specificatie, maar er zal met de geleverde elementen rekening gehouden worden om een rangschikking op het niveau van de capaciteit van de inschrijvers uit te werken. Op basis van deze rangschikking zullen 3 tot 4 inschrijvers weerhouden worden.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AOG07016
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 08/01/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100 EUR
Betalingstermijnen en -methode : De verzoeken van aankoop van de documenten betreffende deze aanbesteding, dienen naar de aanbesteder per post, telefax of elektronische post op het E-mail adres verzonden te worden: mpcsc@gial. Deze moet het referentienummer van het dossier vermelden. Deze documenten dienen eigenhandig afgehaald te worden op het adres van de aanbesteder. Ze zijn in het Frans en in het Nederlands beschikbaar op voorwaarde dat een bewijs van storting van het gevraagde bedrag op rekening 091-0105896-01 van GIAL, kan worden voorgelegd. Ze zullen ten vroegste 2 weken na de verzending van het advies beschikbaar zijn. De ophaling van de document kan men aanvragen via E-mail mpcsc@gial.be.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 12/02/2008; tijdstip : 10:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 12/02/2008; tijdstip : 10:30
Plaats :
op het adres van de aanbesteder
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen :
de inschrijvers
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00703913/2007110471
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)