Belgische Technische Cooperatie, Kinshasa , Meerdere Prov

RDC545- Levering van één nieuwe veerpont te Lisala, provincie Equateur, DRC - DR CONGO.


Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgische Technische Cooperatie, 15-17, Avenue Colonel Ebeya, 9999 Commune de la Gombe, België
Contactpunt(en) : Représentatie in DR Congo, t.a.v. M. Philippe GANNE
Tel. (243) 817 43 09 29
E-mail : philippe.ganne@btcctb.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Programme d'Urgence pour la République Démocratique du Congo 2006-2008, Avenue Lokele, 36C, Commune de la Gombe Kinshasa, België, t.a.v. Monsieur Schröder, Assistant Technique Travaux Publics PU
Tel. (243) 815 02 48 84
E-mail : laurent.schroder@btcctb.org
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Publiekrechtelijke instelling.
- Infrastructuren
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : RDC545- Levering van één nieuwe veerpont te Lisala, provincie Equateur, DRC - DR CONGO
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen. Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering : Lisala, provincie Equateur, DR Congo
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Copy RDC545 - De offerteaanvraag heeft betrekking op de aankoop, het transport, de inklaring met vrijstelling van rechten en belastingen bij de invoer, de levering met inbegrip van de lossing, en de indienstelling van een nieuwe veerpont te Lisala, te Mobongandanga, in provincie Equateur, DRC voor de overtocht van stroom Congo.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 35121000
Bijkomende opdracht : 35122110
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
De hoeveelheid te leveren is :één nieuwe veerpont
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 160 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van het oorspronkelijke bedrag van de odracht, samen te stellen binnen de 30 dagen na de gunning van de opdracht, conform het bijzonder bestek.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betaling zal alleen via bankoverschrijving uitgevoerd worden op basis van een factuur geadresseerd aan het adres vermeld onder artikel 28 van de CSC RDC546, binnen 50 dagen na ontvangst van de factuur voor zover de voorlopige oplevering is uitgevoerd.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver moet bij zijn offerte de volgende documenten voegen :- het attest van de bevoegde instantie van het land van de inschrjiver waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake het betalen van sociale zekerheidsbijdragen volgens de bepalingen van artikelen 43 bis van het KB van 08.01.66;- een attest van de bevoegde instantie van het land van de inschrijver waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake het betalen van belastingen en heffingen volgens de wetgeving van het land waarvan hij afkomstig is;De inschrijver moet bij zijn offerte de volgende documenten voegen :- de lijst van de hoofdzakelijke leveringen uitgevoerd in het zelfde gebied gedurende de laatste drie jaren, hun bedrag, hun datum et hun publieke en private ontvangers.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver moet bij zijn offerte de volgende documenten voegen :- de lijst van de voornaamste leveringen die in hetzelfde gebied uitgevoerd werden gedurende de laatste drie jaren, hun bedrag, datum en publieke of private bestemmelingen in DRCongo of ergens anders;- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de producten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : x
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDC545
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 29/01/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 29/01/2008; tijdstip : 10:00
Plaats : Coopération Technique Belge - Représentation en République Démocratique du CongoAvenue Colonel Ebeya, 15/17Commune de la GombeKinshasa - RD Congo
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : ja
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00713689/2007111015
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 37, 1040 Brussel, België
E-mail : www.raadvst-consetat.be
Tel. (32-2) 234 96 11
VI.4.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Binnen de zestig dagen na de bekendmaking van de toewijzingsbeslissing.
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapstraat 37, 1040 Brussel, België
E-mail : www.raadvst-consetat.be
Tel. (32-2) 234 96 11
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. \- Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel.Conseiller/Adviseur : A. VAN DAMME