Vlaamse Gemeenschap - Brussel

Internationale benchmarking efficiëntie en effectiviteit Vlaamse overheid .

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Gemeenschap, Departement Financiën en Begroting, Phoenix-gebouw, Koning Albert II-laan 19, bus 6, 1210 Brussel, België
Contactpunt(en) : Hedwig Van der Borght - secretaris-generaal
Tel. (32-2) 553 54 05, fax (32-2) 553 58 02
E-mail : hedwig.vanderborght@fb.vlaanderen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Internationale benchmarking efficiëntie en effectiviteit Vlaamse overheid
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 11
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
1. Uitwerking metodologie om effeciëntie van overheden te meten
2. toepassing van deze metodologie op de vlaamse overheid
3. benchmarking met vergelijkbare landen (regio's)
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 74141100
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/03/2008; voltooiing : 30/11/2008
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Door in te schrijven verklaart de kanditaat zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art 69 van het KB van 08 januari 1996
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De inschrijver zal dit aantonen door het voorleggen van een verklaring betreffende de totale omzet voor de afgelopen 3 jaar
Eventueel vereiste minimumeisen :
een omzet van minimum 2.000.000,00 euro per jaar, voor de afgelopen drie jaar.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1.l ijst met vergelijkbare opdrachten (datum, doelstelling en resultaat, demensie benchmarking, doorlooptijd, kostprijs, publiekrechterlijke opdrachtgever)
2. lijst met consultans (studie, beroepskwalificaties, nuttige ervaring)
Eventueel vereiste minimumeisen :
1. minimum één gedurende afgelopen drie jaar
2. minimum drie consultans met minimum drie jaar ervaring
Beide criteria zullen desgevallend gebruikt worden bij de mogelijke beperking van het aantal gegadigden tot vijf. (Zie IV.1.2)
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :
Beoogd minimumaantal : 5 en maximumaantal : 5
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden :
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht toe het aantal gegadigden, na selectie, te beperken tot 5.
De criteria opgesomd in III.2.3 zullen hiervoor desgevallend gehanteerd worden.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 14/01/2008; tijdstip : 16:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : Ref:00670490/2007110892
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)