Vlaamse Overheid Beleidsdomein Financiën En Begroting

multi user webbased tool ter analyse van leningsportefeuilles .

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Overheid Departement Financiën en Begroting, Koning Albert II-laan 19, bus 6 (Phoenixgebouw), 1210 Brussel, België, t.a.v. Hedwig Van der Borght, secretaris-generaal
Tel. (32-2) 553 54 05
E-mail : hedwig.vanderborght@fb.vlaanderen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Economische en financiële zaken.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : multi user webbased tool ter analyse van leningsportefeuilles
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 06
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Terbeschikkingstelling van een multi-user webbased analysetool, die toelaat om een leningsportefeuille, bestaande uit een reeks sub-leningsportefeuilles, die samen een belangrijk aantal (ca. 5.000) leningen tellen, met inbegrip van een belangrijk aantal diverse categorieën gestructureeerde produkten aan een mark-to-market waarde te bepalen.
Ondersteuning bij de gecentraliseerde inbreng van de leningsgegevens.
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 67151000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 10/02/2008; voltooiing : 30/06/2008
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Door in te schrijven verklaart de kandidaat zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art 69 van het KB van 08 januari 1996.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
De inschrijver zal dit aantonen door het voorleggen van een verklaring betreffende de totale omzet voor de afgelopen 2 jaar.
Eventueel vereiste minimumeisen :
een omzet van minimum 400.000 euro, voor het jongste boekjaar.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
1. over minstens vijf referenties beschikken, waarvan minstens 1 in het Nederlandstalig gebied, waarbij mark-to-markets automatisch worden gegenereerd voor een aantal financiële posities, waarvan minstens één, met een aantal, groter dan 1.000 posities en waarvan minstens één, waarin diverse optiestructuren zijn verwerkt.
2. Kunnen aantonen dat bij de ondersteuning van de inbreng Nederlandstalig personeel ter beschikking kan gesteld worden.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure : De recent vastgestelde volatiliteit van de financiële markten vereist dat de Vlaamse Gemeenschap binnen de kortst mogelijke tijd moet beschikken over een analysetool teneinde haar huidig beschikbare reserves optimaal te verdelen over de lokale besturen.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :
Beoogd minimumaantal : 3 en maximumaantal : 5
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden :
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het aantal gegadigden na selectie, te beperken tot 5. De criteria opgesomd in III.2.3 zullen hiervoor desgevallend gehanteerd worden.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 04/01/2008; tijdstip : 17:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00714887/2007110998
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)