Participatiemaatschappij Vlaanderen

Raamovereenkomst Juridische Dienstverlenening .

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : ParticipatieMaatschapij Vlaanderen NV, Hooikaai 55, 1000 Brussel, België
Contactpunt(en) : Pieter Marinus, t.a.v. Pieter Marinus
Tel. (32-2) 229 52 30, fax (32-2) 229 52 31
E-mail : pieter.marinus@pmvlaanderen.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.pmvlaanderen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Openbare investerings- en participatiemaatschappij
- holding- en investeringsactiviteiten
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Raamovereenkomst Juridische Dienstverlenening
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 21
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel
NUTS-code : BE100
II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen. Maximum aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst : 14
Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren)
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 2.000.000 en 6 000 000 EUR
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De PMV-groep, de Vlaamse Milieuholding NV en Site Ontwikkeling Vlaanderen NV willen een raamovereenkomst afsluiten voor juridische dienstverlening met het oog op een efficiëntere en vlottere inschakeling van juridische adviseurs in de activiteiten en projecten van PMV NV en haar dochtervennootschappen, VMH en SOV. De dienstverlening zal eerder adviserend dan vertegenwoordigend zijn en gebeurt voor de PMV-groep steeds in nauwe samenwerking met zijn juridische dienst. In functie van de groepsactiviteiten wordt de dienstverlening op basis van de raamovereenkomst in 3 percelen ingedeeld: (1) ondernemingsfinanciering (risicokapitaalinvesteringen, leningen, waarborgen, due diligence, e.d.); (2) projectfinanciering (multidisciplinaire projecten op het vlak van o.a. PPS, vastgoed, e.d.); (3) corporate activiteiten (rechtspositie PMV, risk mgt, HR, fiscaliteit, ad hoc projecten, e.d.). Voor elk van die percelen willen PMV, VMH, SOV een kwaliteitsvolle en performante beperkte pool van dienstverleners samenstellen
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 74110000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.Inlichtingen over percelen

Perceel nr. : 1
Titel : Juridische dienstverlening in het kader van ondernemingsfinanciering
1) Korte beschrijving : De opdrachtnemer staat de opdrachtgever bij voor alle juridische aspecten van investeringsdossiers en financieringsbeslissingen van de analysefase tot en met de opvolging. De opdrachtgever verstrekt zowel risicokapitaal als leningen en waarborgen.
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 74110000
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 250 000 en 1 000 000 EUR


Perceel nr. : 2
Titel : Juridische dienstverlening in het kader van Projectfinanciering
1) Korte beschrijving : De opdrachtnemer staat de opdrachtgever bij voor alle jurische aspecten verbonden aan zijn projectfinancieringsactiviteiten. Die activiteiten omhelsen onder meer PPS-projecten, alternatieve financiering, vastgoedprojecten, e.d. en vereisen in de meeste gevallen een multidisciplinaire aanpak op juridisch vlak en een samenwerking met andere adviseurs, waaronder technische en financiële.
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 74110000
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 1 250 000 en 3 000 000 EUR


Perceel nr. : 3
Titel : Juridische dienstverlening in het kader van corporate aspecten
1) Korte beschrijving : De opdrachtnemer staat de opdrachtgever bij voor (een deel van) de zeer diverse juridische aspecten waarmee hij op groepsniveau of bij de dochtervennootschappen geconfronteerd wordt, gaande van vragen omtrent de rechtspositie van PMV, over risk management, compliance en corporate governance, HR- en fiscale vraagstukken tot diverse ad hoc projecten en nieuwe activiteiten.
2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 74110000
3) Hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 500 000 en 2 000 000 EUR
(vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht)
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Deze worden nader omschreven in het bestek en zullen het voorwerp uitmaken van de onderhandelingen.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Deze worden nader omschreven in het bestek en zullen het voorwerp uitmaken van de onderhandelingen.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : De inschrijver kan zijn rechtsvorm vrij bepalen. De aanvragen tot deelneming kunnen eveneens worden ingediend door een kandidaat die de vorm heeft van een tijdelijke handelsvennootschap of een andersamenwerkingsverband (hierna consortium). De kandidaat kan slechts één offerte indienen.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. De inschrijver toont aan dat hij voor de looptijd van de raamovereenkomst een kwalitatieve dienstverlening in het Nederlands kan garanderen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver mag zich niet in een toestand van uitsluiting volgens art. 69 en 69bis bevinden.De inschrijver toont aan dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting volgens art. 69 en 69bis bevindt, door het voorleggen van een verklaring op eer dat de hierna volgende documenten op eerste verzoek kunnen worden voorgelegd:1. Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerecht of een overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.2. Attest van de rechtbank van Koophandel of evenwaardig waaruit blijkt dat de betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert noch een gerechtelijk akkoord heeft aangegaan.3. Attest RSZ waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor Sociale Zekerheid en bestaanszekerheid. Voor een inschrijver van vreemde nationaliteit een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betaling van de bijdragenvoor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.4. Attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen waaruit blijkt dat de dienstverlener in orde is met de betaling van zijn belastingen.De opgesomde documenten moeten worden voorgelegd, vooraleer de opdracht aan de inschrijver kan worden gegund.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver legt zijn jaarrekening voor van de laatste 2 boekjaren.
Eventueel vereiste minimumeisen : De inschrijver dient aan te tonen dat hij, of minstens één lid van de combinatie die gezamenlijk inschrijft, in het laatste boekjaar een omzet behaalde van minstens: *500.000 euro bij inschrijving voor perceel 1 als juridisch adviseur in het kader van ondernemingsfinanciering.*5.000.000 euro bij inschrijving voor het perceel 2 als juridisch adviseur in kader van projectfinanciering.*1.000.000 euro bij inschrijving voor perceel 3 als juridisch adviseur voor ondernemingen in de financiële en/of publieke sector
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijvers geven referenties op van opdrachten die zij de laatste 3 jaren uitvoerden in het domein van het perceel waarvoor zij inschrijven. De opdrachtgever heeft het recht deze referenties na te gaan en krijgt hiervoor de volledige medewerking van de inschrijver.
Eventueel vereiste minimumeisen : Perceel 1De inschrijver dient aan te tonen minstens de volgende competenties te kunnen aanbieden: deskundigheid inzake private equity deals en leningovereenkomsten. Hij dient hiertoe tenminste vier relevante CV's in te dienen.Perceel 2De inschrijver dient aan te tonen minstens de volgende competenties te kunnen aanbieden: deskundigheid inzake PPS, vastgoedrecht en het adviseren in complexe en multidisciplinaire projecten van aanzienlijke omvang. Hij dient eveneens aan te tonen ervaring te hebben met het samenstellen van en werken in multidisciplinaire teams, zowel intern binnen de eigen organisatie als extern in samenwerking met externe financiële en technische adviseurs.Hij dient hiertoe tenminste acht relevante CV's voor te leggen.Perceel 3De inschrijver dient aan te tonen te beschikken over deskundigheid inzake administratief recht en vennootschapsrecht en daarnaast over deskundigheid in minstens 1 van de volgende competenties : sociaal recht, fiscaliteit, vastgoedrecht.Hij dient hiertoe tenminste zes relevante CV's voor te leggen.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Het verrichten van de dienst is voorbehouden voor juristen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :
Beoogd minimumaantal : 6 en maximumaantal : 18
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : Het aantal gegadigden wordt gereduceerd tot een maximum van 8 per perceel via een cascadesysteem per perceel.Perceel 1 : De cascade verloopt op basis van volgende criteria:1) Voorrang wordt gegeven aan de inschrijvers die een courante praktijk hebben inzake ondernemingsfinanciering, in het bijzonder inzake private equity deals.2) Bij gelijkheid na toepassing van het eerste criterium, wordt voorrang gegeven aan de inschrijvers die de meest relevante en concrete (lees: relevantste en concreetste) ervaring en expertise kunnen voorleggen, meer bepaald inzake de begeleiding van start-ups en jonge bedrijven.3) Bij gelijkheid na toepassing van criteria 1 en 2, wordt voorrang gegeven aan de inschrijvers die referenties kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij over deskundigheid beschikken inzake intellectuele eigendomsrechten of een andere competentie die relevant is bij het begeleiden van start-ups en jonge bedrijvenPerceel 2 : De cascade verloopt op basis van volgende criteria :1) Voorrang wordt gegeven aan de inschrijvers die, rekening houdend met het profiel en de eigenheid van PMV, de meest relevante en concrete (lees: relevantste en concreetste) ervaring en expertise kunnen voorleggen.2) Bij gelijkheid na toepassing van criterium 1 wordt voorrang gegeven aan kantoren die referenties kunnen voorleggen van bovenlokale PPS-projecten (dwz een PPS-project op regionaal of nationaal niveau).3) Bij gelijkheid na toepassing van criteria 1 en 2 wordt voorrang gegeven aan kantoren die referenties kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij in het kader van PPS-projecten zowel aan de zijde van de overheid als aan private zijde hebben opgetreden.Perceel 3 : De cascade verloopt op basis van volgende criteria :1) Voorrang wordt verleend naar gelang meer van de gevraagde materies worden aangeboden.2) Bij gelijkheid na toepassing van het eerste criterium wordt vervolgens voorrang gegeven aan de inschrijvers die, rekening houdend met het profiel en de eigenheid van PMV, de meest relevante en concrete (lees: relevantste en concreetste) ervaring en expertise kunnen voorleggen.
IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Raamovereenkomst Juridische Dienstverlening II
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 29/01/2008; tijdstip : 12:30
IV.3.5) Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan de geselecteerde gegadigden : 18/02/2008
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00707774/2007100514Informaties over lastenboek(en)/document(en)Enkel de kandidaten die een uitnodiging ontvangen voor het indienen van een offerte zullen het bestek ontvangen.
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)