Katholiek Basisonderwijs Eisden-dorp Vzw, Maasmechelen

Uitbreiding kleuterschool.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Kath.Basisonderwijs Eisden-Tuinw, Kastanjelaan 24, 3630 MAASMECHELEN, België
Contactpunt(en) : Architectenburo L.Bovens, t.a.v. L.Bovens
Tel. (32-89) 77 15 75
E-mail : l.bovens@pandora.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://nihil
Adres van het kopersprofiel : http://nihil
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
VZW INRICHTENDE MACHT
- Onderwijs.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : uitbreiding kleuterschool
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Marie-Joséstraat 4A 3630 MAASMECHELEN
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : verbouwing en inrichting van 2 kleuterklassen + toegang + aanhorigheden op zolder (1°verdieping) van de bestaande school
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 80000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Geraamde waarde zonder BTW : tussen 70 000 en 100 000 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% aanbestedingsbedrag
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Agion
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : nihil
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : registratie 00 of overeenstemmend met de werkengetuigschrift registratie
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : in orde zijn met de RSZ
Eventueel vereiste minimumeisen : ORIGINEEL RSZ attest
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning klasse D 1
Eventueel vereiste minimumeisen : getuigschrift erkenning
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/01/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 17,1 EUR
Betalingstermijnen en -methode : overschrijving op bankrekening nr 068-2330136-29 van Architectenburo L.BOVENS J.Smeetslaan 228 3630 MAASMECHELEN
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/02/2008; tijdstip : 11:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/02/2008; tijdstip : 11:30
Plaats : PASTORIE EISDEN-TUINWIJK KASTANJELAAN 24 3630 MAASMECHELENt.a.v. de voorzitter I.M. J.Braeken
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00714897/2007111003ONTWERPER TEL. CONTACTEREN VAN 9 tot 10u en van 17 tot 18uinlichtingen na tel. afspraak
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : AGION, Koningsstraat 94, 1000 BRUSSEL, België
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : DIKO, Ste-Adresseplein 12, 1070 BRUSSEL, België
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : AGION, Koningsstraat 94, 1000 BRUSSEL, België
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)