Ocmw Brugge

Woon-en Zorgcentrum VAN ZUYLEN ; Verbouwing en uitbreiding.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW BRUGGE, Ruddershove 4, 8000 Brugge, België
Contactpunt(en) : OCMW BRUGGE, t.a.v. Dhr. Armand Schrauwen
Tel. (32-50) 32 73 10, fax (32-50) 32 73 99
E-mail : armand.schrauwen@ocmw-brugge.be
Internetadres(sen) :
Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ocmw-brugge.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
ARCHIMAGO Architectenbureau, Damse Vaart Zuid 79, 8310 Sint-Kruis Brugge, België
Contactpunt(en) : ARCHIMAGO Architectenbureau, t.a.v. Mevr. Dominique Dufait
Tel. (32-50) 35 10 77, fax (32-50) 37 18 01
E-mail : info@archimago.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
ARCHIMAGO Architectenbureau, Damse Vaart Zuid 79, 8310 Sint-Kruis Brugge, België
Contactpunt(en) : ARCHIMAGO Architectenbureau, t.a.v. Mevr. Dominique Dufait
Tel. (32-50) 35 10 77, fax (32-50) 37 18 01
E-mail : info@archimago.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- OCMW
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Woon-en Zorgcentrum VAN ZUYLEN ; Verbouwing en uitbreiding
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Geralaan 50 8310 Sint-Kruis Brugge
NUTS-code : BE251
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Woon- en Zorgcentrum VAN ZUYLEN
Perceel 100 - VAST MEUBILAIR
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45215212
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
5% van de aannemingssom
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande :
Maandelijkse vorderingsstaten volgens de uitgevoerde werken
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- erkenning in de categorie D - klasse 3 (klasse overeenkomstig bedrag inschrijving)
- registratie, categorie 00 of 20
- RSZ-attest (origineel)
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Nihil
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Nihil
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 06/02/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 139,15 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Voorafgaande overschrijving van 139,15 Euro (incl. BTW) op rekeningnummer 738-0003837-76 van ARCHIMAGO Architectenbureau met vermelding 'WZC VAN ZUYLEN, perceel 100 - vast meubilair' en met opgave van BTW-nummer. Indien verzending per post gewenst : in meer 20,00 Euro
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 13/02/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 240 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/02/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00703066/2007110828
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)