Regie Stedelijke Waterdienst, Ieper

Plaatsen van nieuwe drinkwaterleidingen en vernieuwen van alle huisaansluitingen in diverse straten te Ieper.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie Stedelijke Waterdienst, Rijselsepoort 6, 8900 Ieper, België
Contactpunt(en) : Regie Stedelijke Waterdienst, t.a.v. Ing. Decrock Yvan
Tel. (57) 23 95 00, fax (57) 23 95 09
E-mail : waterdienst@ieper.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Nutssector
- Drinkwatervoorziening
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Plaatsen van nieuwe drinkwaterleidingen en vernieuwen van alle huisaansluitingen in diverse straten te Ieper.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Stad Ieper.
NUTS-code : BE25
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Plaatsen van nieuwe drinkwaterleidingen en vernieuwen van alle huisaansluitingen in diverse straten te Ieper - Brugseweg, Korte Torhoutstraat, Oude Houtmarktstraat, O.L.V. straat, A. Masscheleinlaan, Augustijnenstraat, Sportstraat,Grachtstraat en Polenlaan.(Levering materiaal door Bestuur)
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 65100000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
Plaatsen nieuwe drinkwaterleidingen.diam. 90: +/- 348 lm.diam. 110: +/- 1.651 lm.diam. 160: +/- 806 lm.Huisaansluitingen: +/- 285.
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % op gunningsbedrag.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning C2 - klasse 3
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Registratie en RSZ.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bij offerte te voegen:1. Lijst van minstens 4 gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.2. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en technische uitrusting beschrijft waarover de aannemer zal beschikken tijdens de uitvoering.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RSW/2008.01.01
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100,70 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Overschrijving op rekn° 091-0002213-11 van de Regie Stedelijke Waterdienst.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 27/02/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 27/02/2008; tijdstip : 11:00
Plaats : StadhuisGrote Markt 348900 Ieper
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690237/2007111028
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)