Gemeente Brakel

Het leveren, plaatsen, vullen en onderhouden van bloemmanden.

Aankondiging van een opdracht
Diensten
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel, België, t.a.v. Katia Bernagie
Tel. (32-55) 43 17 57, fax (32-55) 42 62 36
E-mail : katia.bernagie@publilink.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Gemeentebestuur
- Algemene overheidsdiensten.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het leveren, plaatsen, vullen en onderhouden van bloemmanden
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Diensten. Categorie diensten : 27
Belangrijkste plaats van dienstverlening :
Brakel
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
het leveren, plaatsen, vullen en onderhouden van bloemmanden
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 77330000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 15/05/2008; voltooiing : 15/05/2011
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Juridische situatie (gevallen van uitsluiting) - vereiste bewijsstukken : Een origineel attest R.S.Z. van het voorlaatst vervallen kalenderkwartaal
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken : een passende bankverklaring vanwege een financiële instelling, waaruit blijkt dat de kandidaat beschikt over de financiële degelijkheid voro de uitvoering van de opdracht.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
vereiste bewijsstukken : een lijst met de beschijving van de werktuigen en de personeelsleden en een referentielijst met uitgevoerde werken zoals omschreven in het bestek.
III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/02/2008; tijdstip : 10:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 5 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Te bekomen bij het gemeentebestuur Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel door voorafgaandelijke storting op rekeningnummer : 091-0002656-66 met melding Prijsofferte zomer- en winterbebloeming
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/02/2008; tijdstip : 10:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/02/2008; tijdstip : 10:00
Plaats :
gemeentehuis - 1ste verdiep - vergaderzaal, Marktplein 1, 9660 Brakel
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690645/2007110829
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 21/12/2007(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)