Infrabel

Dispositif de mise en court-circuit, terre, barre négative.

Aankondiging van een opdracht, nutssectoren
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging : neen.
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel N.V., Barastraat 110, 1070 Brussel.
Contactpunt : I-AD.602 sectie 80, t.a.v. Sandra Wisniewsky, tel. + 32-2 525 28 49, fax + 32-2 525 28 24.
E-mail : sandra.wisniewsky@infrabel.be
Internetadres :
Adres van de aanbestedende dienst : www.infrabel.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt.
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt.
I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : vervoersdiensten per spoor.
Afdeling II. Voorwerp van de erkenningsregeling
II.1. Door de aanbestedende dienst aan de erkenningsregeling gegeven benaming : Q3 nr. I-12.
II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : leveringen.
II.3. Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door middel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend : kortsluittoestel, aarding, negatieve rail.
II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 31.22.10.00.
II.5. De onder deze erkenningsregeling vallende opdrachten vallen onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden voor deelneming :
III.1.1. Voorwaarden voor de erkenning :
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen : technische bepaling 543.002.
Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd : technische bepaling 543.002.
Afdeling IV. Procedure
IV.2. Administratieve inlichtingen :
IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling : onbepaalde duur.
IV.2.3. Verlenging van de erkenningsregeling : ja.
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : eventueel stilzwijgend verlengd in geval van regelmatige leveringen zonder problemen.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Eén of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen, houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 5 maart 2008.