Kledingfonds Der Douane

Uniformpetten.

Aankondiging van een opdracht
Leveringen
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Kledingfonds der Douane, North Galaxy C 0, Koning Albert II-laan 33, bus 386, 1030 Brussel, België
Contactpunt(en) : D'hoop Ronny
Tel. (+32 - 257) 649 44, fax (+32 - 257) 951 15
E-mail : ronny.dhoop@minfin.fed.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.
- Economische en financiële zaken.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Uniformpetten
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering : Centraal Magazijn Kledingfonds Douane, North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van uniformpetten voor het mannelijk personeel van de Belgische Douane
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 18443340
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja.
II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :
afhankelijk van de bestelling van de douaneambtenaren (+/- 100 à 150 per jaar)
Geraamde waarde zonder BTW : 27000,00 EUR
II.2.2) Opties : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door eenvoudig deel te nemen verklaart de inschrijver impliciet op erewoord zich niet in een van de uitsluitingsgevallen te bevinden zoals bedoeld in de art. 17,43 en 69 van het KB van 8/1/1996 betreffende de overheidsopdrachten
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
- balansen over de laatste 3 boekjaren
- statuten van de vennootschap en bewijs van volmacht voor de persoon die de offerte ondertekent
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Lijst van regelmatige leveringen gedurende de 3 voorgaande kalenderjaren aan overheidsinstellingen of privé-ondernemingen
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : KDF-B/2009/3-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 14/01/2009; tijdstip : 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 15/01/2009; tijdstip : 10:15
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/01/2009; tijdstip : 10:15
Plaats : North Galaxy, B 02, zaal Roma, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting, geen uitsluitingen
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.4) Beroepsprocedures.
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België
VI.4.2) Instellen van beroep :
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op de betekening van de niet-gunning van de opdracht
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)