Services Extérieurs Wallons 2 , Liège

MALMEDY Federale politie rue de Saint-VithInrichting van de zolderverdieping.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen - Services extérieurs wallons 2, Direction Liège, Avenue E. Digneffe 24, 4000 Liège, België, t.a.v. M. Christian Fronquet
Tel. (+32-4)2297687, fax (+32-4)2297753
E-mail : christian.fronquet@regiedesbatiments.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
REGIE DES BATIMENTS, avenue E. Digneffe 24, 4000 LIEGE, België
Contactpunt(en) :
Mme D. BOURSEAUX, téléphone : (+32 &endash; 87) 74.39.62.
Adresse e-mail : dominique.bourseaux@regiedesbatiments.be
M. J. GEUZAINE, téléphone : (+32 &endash; 80) 33.72.39
Adresse e-mail : jacques.geuzaine@regiedesbatiments.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
REGIE DES BATIMENTS, avenue E. Digneffe 24, 4000 LIEGE, België, t.a.v. M. P.BISTER &endash; Conseiller Général
Tel. (+32-4)2297650, fax (+32-4)2297750
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : MALMEDY Federale politie rue de Saint-VithInrichting van de zolderverdieping
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : VERVIERS
NUTS-code : BE336
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : MALMEDY Federale politie rue de Saint-VithInrichting van de zolderverdieping
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45262700
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 150 dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning: categorie D of subcategorie D1 - klasse 2 Registratie: categorie 10, 11 of 00
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-2008 61 0212 076 A-F02_0
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 05/12/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 05/12/2008; tijdstip : 11:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/12/2008; tijdstip : 11:00
Plaats : Régie des Bâtiments, avenue E. Digneffe 24, 4000 Liège
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.3) Nadere inlichtingen : Verplichte bezoeken: 21/11/2008 en 25/11/2008 om 10u00
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)