Agentschap Voor Facilitair Management , Brussel

Waterhuishouding.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30, bus 60, 1000 Brussel, België
Contactpunt(en) : De Clercq Marnic
Tel. 02 553 74 58
E-mail : marnic.declercq@bz.vlaanderen.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Agentschap voor Facilitair Management. Afdeling Gebouwen West-Vlaanderen, Domein De Roode Poort Rijselstraat 231 , 8200 Sint-Michiels Brugge, België
Contactpunt(en) : Dhr Michel Schalley
Tel. 050 30 11 23
E-mail : michel.schalley@bz.vlaanderen.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, 1040 Brussel, België
Contactpunt(en) : Dhr Guido Vervliet
Tel. 02 790 51 60, fax 02 290 19 64
E-mail : bvk@bfab.fgov.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Agentschap voor Facilitair Management. Afdeling Gebouwen West-Vlaanderen, Domein De Roode Poort Rijselstraat 231 , 8200 Sint-Michiels Brugge, België
Contactpunt(en) : Arch. Hans Vandeweghe
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
Regionale of plaatselijke instantie.
- Algemene overheidsdiensten.
- Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2008/GV/OA/WV/225
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
ILVO Oostende
Ankerstraat 1
8400 Oostende
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Waterhuishouding
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 44130000
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van het inschrijvingsbedrag
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Niet in staat van faillissement of vereffening verkeren; voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid; in orde zijn met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
Erkenning : categorie C; ondercategorie C2 ; klasse 3
Registratie vereist
III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Agentschap voor Facilitair Management-2008/GV/OA/WV/225-F02_0
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 01/12/2008
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 24,00 EUR
Betalingstermijnen en -methode : Verkrijgbaar bij het Verkoopkantoor, rekeningnummer 679-2005826-60, IBAN BE73 6792 0058 SWIFT BIC PCHQBEBB
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 04/12/2008; tijdstip : 11:30
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/12/2008; tijdstip : 11:30
Plaats : Domein De Roode Poort, Rijselstraat 231, 8200 Sint-Michiels
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)