Ocmw Zemst

ONTWERPEN EN BOUWEN VAN SERVICEFLATS EN FLATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Aankondiging van een opdracht
Werken
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Zemst, Hoogstraat 69, 1980 ZEMST, België, t.a.v. Eddy Van Bosstraeten (secretaris)
Tel. (32-15) 61 11 79, fax (32-15) 62 03 62
E-mail : eddy.vanbosstraeten@ocmw-zemst.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Vlaanderen Bouwt vzw, Pater Damiaanstraat 5, 3130 Begijnendijk, België, t.a.v. Jo Uytterhoeven
Tel. (32-16) 44 19 40, fax (32-16) 44 19 41
E-mail : info@vlaanderenbouwt.beInternetadres : http://www.vlaanderenbouwt.be
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :
Vlaanderen Bouwt vzw, Pater Damiaanstraat 5, 3130 Begijnendijk, België, t.a.v. Jo Uytterhoeven
Tel. (32-16) 44 19 40, fax (32-16) 44 19 41
E-mail : info@vlaanderenbouwt.beInternetadres : http://www.vlaanderenbouwt.be
I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :
ocmw
- ocmw
De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving.
ii.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : ONTWERPEN EN BOUWEN VAN SERVICEFLATS EN FLATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :
Werken. Ontwerp en uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken :
Zemst, Lindestraat (OCMW site)
NUTS-code : BE2
II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.
ii.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :
Algemene wedstrijdofferteaanvraag: de opdracht beschreven in het Bijzonder Bestek omvat het ontwerpen en bouwen van minimaal 24 flats / maximaal 26 flats op de beschouwde projectzone voor het OCMW Zemst waarvan:
- 4 of 5 flats voor personen met een handicap met een maximum van 75 m2 netto woonoppervlakte
- de overige flats zijn serviceflats met circa 62 m2 netto woonoppervlakte
II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : 45000000
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.
II.1.8) Verdeling in percelen : neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.
II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 260 werkdagen dagen.
Afdeling III. Juridische, economische,\E financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.
Iii.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :
zoals wettelijk bepaald
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.
III.2) Voorwaarden voor deelneming.
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
zie bestek
III.2.2) Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
zie bestek
Eventueel vereiste minimumeisen :
zie bestek
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
de aannemer moet erkend zijn in categorie D met klasse 6
Afdeling IV. Procedure
IV.1) Type procedure.
IV.1.1) Type procedure : Openbaar.
IV.2) Gunningscriteria.
IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.3) Administratieve inlichtingen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100 EUR
Betalingstermijnen en -methode : inclusief btw en portkosten, voorafgaandelijk storten op rekeningnummer 434-8170541-41 met vermelding Bijzonder Bestek 20081021 of mits contante betaling
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 09/03/2009; tijdstip : 14:00
IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 09/03/2009; tijdstip : 14:00
Plaats :
OCMW kantoren, Hoogstraat 69, 1980 Zemst
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1) Periodieke opdracht : neen.
VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3) Nadere inlichtingen :
@Ref:00676795/2008101321
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 29/10/2008(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)