EBP is een Europese groep die marktleider is op het vlak van informatie over en begeleiding bij overheidsopdrachten. De hoofdzetel van EBP is gevestigd in Jette, Brussel.

De EBP-groep verleent ondersteuning bij overheidsopdrachten aan bedrijven en overheden in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Deze ondersteuning vertaalt zich in informatie, advies, opleiding & vorming en ICT-Tools.

Meer dan 5.000 bedrijven in België, Nederland en Frankrijk kiezen voor EBP voor het opvolgen van overheidsopdrachten via op maat gemaakte abonnementsformules. EBP staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid door de manuele controle en classificatie van elke aanbestedingsaankondiging.

 

Onze missie

Onze rol bestaat erin om bedrijven te informeren over gepubliceerde aankondigingen van overheidsopdrachten en aankoopintenties van instellingen, onderworpen aan de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Bedrijven kunnen bij EBP ook terecht voor advies en opleiding om zo succesvol mogelijk en conform de geldende wetgeving deel te nemen aan overheidsopdrachten en de aan hen toegewezen opdrachten zo performant mogelijk uit te voeren.


EBP ondersteunt overheden bij het toepassen van de geldende wetgeving tijdens haar aankoopprocedures. Overheden kunnen bij EBP terecht voor advies, opleiding & vorming en ICT-Tools om op een optimale, efficiënte en wettelijk conform manier overheidsopdrachten toe te wijzen en te laten uitvoeren.

Heeft u vragen m.b.t. onze diensten ? Stuur ons uw vraag of bel ons op 02 420 68 60. Wij contacteren u binnen de 24u.Onze professionele gedragscode

EBP ontplooit haar diensten op een zo kwalitatief en zo rendabel mogelijke manier. Opzet hierbij is om zoveel mogelijk bedrijven te interesseren om deel te nemen aan overheidsopdrachten en overheden te stimuleren de wetgeving overheidsopdrachten zo professioneel mogelijk toe te passen. Ervaring leert dat hiervoor veelal een prikkelend en wervend communicatiebeleid nodig is.
Een correct en efficiënt gebruik van de regelgeving leidt in de regel tot een ruimere mededinging en een betere besteding van de overheidsgelden.

EBP is ervoor verantwoordelijk dat zijn medewerkers of de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen al de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen naleven en onderstaande normen en waarden in acht nemen.

EBP zal zich vanuit een kwalitatieve deskundigheid ten opzichte van haar opdrachtgever professioneel opstellen. De keuze van interne en externe consultants, trainers & sprekers wordt bepaald door de bewezen integriteit, diepgaande kennis en hands-on ervaring met het aanbestedingsproces.

Bij elke opdracht zal EBP haar kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzetten. Een opdracht wordt door EBP slechts aanvaard indien het hiervoor de juiste kwalificaties, kennis en ervaring kan inzetten. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid en leiding van EBP nadat via een schriftelijke overeenkomst (offerte, contract, ...) aan de opdrachtgever wordt verduidelijkt wat van EBP verwacht mag worden: EBP zal naar best vermogen trachten het aan de opdrachtgever vermelde resultaat te bereiken.

 • Onafhankelijkheid

  EBP is onafhankelijk
  • In het kader van een lopende opdracht zal EBP steeds slechts één bij de opdracht betrokken partij als opdrachtgever aanvaarden.
  • EBP zal ten allen tijde elk belangenconflict vermijden en zal er zich voor behoeden dat het met een toekomstig belangenconflict wordt geconfronteerd.
  • EBP zal in relatie met haar opdrachtgever geen andere belangen laten spelen dan die eigen aan de opdracht. Dit betekent dat het bestaan van nevenbelangen van EBP of van de daarbij betrokken personen van morele, juridische en/of financieel-economische aard, die voor het verloop van een opdracht van invloed kunnen zijn, de verplichting met zich meebrengt om of de betrokken opdracht te weigeren of het mogelijk nevenbelang vóór het aanvaarden van de opdracht aan de opdrachtgever voor te leggen.
 • Objectiviteit

  EBP is objectief
  • Tijdens elke adviesverlening, opleiding en informatiesessie van EBP zal de wetgeving overheidsopdrachten als uitgangspunt worden genomen.
  • Elke dienstverlening van EBP gebeurt vanuit een kennis-perspectief op een volledig transparante en objectieve manier.
  • EBP zal bij behandeling van concrete dossiers zich enkel laten leiden door wat wettelijk is toegestaan in het algemeen en de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten in het bijzonder.
  • EBP verricht geen lobby-activiteiten.
 • Discretie

  EBP is discreet
  • EBP zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie vertrouwelijk behandelen en hierbij alle zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij de opdrachtgever zullen slechts aan derden worden vrijgegeven als de betrokken informatieverschaffer hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.
  • Externe sprekers, in het bijzonder deze werkzaam bij overheden, zullen tijdens hun interventies op door EBP georganiseerde opleidingen, seminaries en informatiesessies geen specifieke vragen beantwoorden over lopende gunningsprocedures of concrete contracten. Dergelijke vragen moeten gericht worden aan de daartoe formeel aangewezen contactpersonen.
  • EBP geeft aan de opdrachtgever geen oordeel over medewerkers van de opdrachtgever vanuit het opleidingstraject, tenzij het opleidingstraject (mede) tot doel heeft te komen tot een oordeel over de deelnemers aan dat opleidingstraject. De deelnemers moeten in dat geval van tevoren expliciet in kennis gesteld zijn van de bedoeling(en) van het betreffende opleidingstraject en van de normen waarop genoemd oordeel tot stand komt. Deelnemers aan een dusdanig opleidingstraject moeten van dat oordeel vooraf kennis kunnen nemen evenals van de gronden waarop dit oordeel gebaseerd is. Deelnemers moeten in de gelegenheid gesteld worden om met de opleider/beoordelaar en met degene aan wie wordt gerapporteerd over deze beoordeling van gedachten te wisselen.

EBP in cijfers

Ontdek hier enkele cijfers over de EBP Groep
Ontdek hier enkele cijfers over de EBP Groep.
 • Opgestart in 1994
 • Hoofdzetel : Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6 - 1090 Brussel
 • Aantal medewerkers : 153
 • Aantal klanten : 5.000
 • Omzet in 2014 : 20.700.000 euro
 
 
Overzicht van alle publicaties opgevolgd door EBP

EBP volgt als enige verschillende publicatiebronnen op, zowel op Europees als op nationaal niveau voor België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg.

In totaal verzamelde EBP voor u 1.256.109 publicaties op in 2014.

 
 
45% Extra opdrachten verzameld door EBP

Naast de officiële publicatiebronnen, zoals Het Europees Publicatieblad − Bulletin der Aanberstedingen − BOAMP en MAPA, waar EBP een officiële licentie op heeft, volgt EBP eveneens alle websites (o.a van steden en gemeenten) en persartikels op waar overheidsopdrachten gepubliceerd worden.

In 2014 betekende dit 559 700 (45% van het totale aanbod) extra opdrachten uit lokale publicatiebronnen.

 

Dit zijn unieke extra commerciële kansen voor u!

 
Ontdek alle publicatiebronnen
 

Stuur me meer informatie over:

 

*Ik kan mij op elk moment weer uitschrijven Lees onze privacyverklaring. Verzenden*