Construction Day

30/04/2019

 
Online Inschrijving

In juni 2017 trad de nieuwe wet rond de overheidsopdrachten in werking.  We zijn bijna een jaar verder en wat zijn de problemen die u in de praktijk tegenkomt?  Welke oplossingen zijn reeds gevonden? Wat verandert er in de uitvoering van de opdrachten? Naast de nieuwe wetgeving komen ook de meest prangende vragen bij overheidsopdrachten voor werken aan bod. Wat doet een overheid als zij van haar aannemer af wil? Hoe beoordeelt zij offertes op abnormale prijzen? Wat als de opdracht tijdens de uitvoering wijzigt? U hoort het tijdens de Construction Tender Day.

Waarom ?

- Eerste praktijkervaringen met de nieuwe wet overheidsopdrachten: wat zijn de lessons learned?
- U hoort alles over de maatregelen van de regering tegen sociale dumping en ter bevordering van de duurzaamheid.
- Belangrijke jurisprudentie voor u geanalyseerd en vertaald naar de praktijk
- U ontvangt tips voor uw dagelijkse praktijk.
- Al uw vragen worden beantwoord door de beste experts.
- Uitgebreide netwerkmogelijkheden.
- Toegang tot het congres ‘verzekeren van bouwrisico’s en de aansprakelijkheid van de aannemer’.

Voor wie ?

- Publieke  bouwheren, ingenieurs, architecten, werf verantwoordelijken, juristen, aankopers en alle anderen, werkzaam in de publieke sector en betrokken bij de gunning en uitvoering van opdrachten van werken.
- Aannemers
- Advocaten, architecten, ingenieurs en andere externe dienstverleners bij bouwwerken.

Programma 


Zaal 'Construction Tender Day' 

09:00 - 10:00
De publieke bouwheer wil niet verder met de aannemer:  welke mogelijkheden biedt de  plaatsing van een opdracht voor rekening?
Achterstand in de uitvoering van een werf, werkzaamheden die niet volgens de gegeven instructies of de voorschriften van het bestek worden uitgevoerd, vragen naar supplementen, faillissement van de opdrachtnemer, in gebreke blijven, …De lijst kan zich tot in het oneindige uitrekken. Een effectieve maar weinig gebruikte maatregel kan zijn een plaatsing van een opdracht voor rekening.
- Wanneer en hoe wordt gekozen voor deze ambtshalve maatregel?  
- Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen?
- De lancering, gunning en uitvoering van de opdracht voor rekening : welke plaatsingsprocedure is geschikt ? - Welke problemen kunnen zich voordoen bij de plaatsing van de opdracht voor rekening ?  Welke oplossingen zijn er? 
Barteld Schutyser
Advocaat
Eubelius 


Bérénice Wathelet
Executive Director 
EBP
(voormalig Adjunct-directeur Stedelijke Planningsafdeling Stad Brussel. )

10:00- 11:00
Problematiek van de abnormale prijzen toegespitst op de opdrachten in de werken-sector.  
Een maatregel in de strijd tegen de sociale dumping in de bouw  is de controle op de abnormale prijzen.
- Hoe bepaal je als aanbestedende overheid of een prijs marktconform is?  Wanneer is er sprake van een abnormaal  (lage) prijs?
- Hoe dient de inschrijver zijn prijs te motiveren? Hoe moet worden omgegaan met prijzen van onderaannemers? 
- Welke zijn de consequenties voor de gunningsprocedure als de prijs abnormaal is gebleken?
- Rechtspraak 
Bart Gheysens
Juridisch adviseur overheidsopdrachten 
Vlaamse Overheid

11:00 – 11:30  Koffiepauze

11:30 – 13:00
Werken met onderaannemers: De belangrijkste wijzigingen na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.
- In welke gevallen en onder welke voorwaarden kan een beroep op de draagkracht van derden en onderaannemers worden gedaan bij opdrachten voor werken? Mag de overheid dit ook verbieden?
- De keten van onderaannemers: mag deze onbeperkt uitgebreid worden?
- De relativiteit van de onderaannemingsovereenkomst en enkele uitzonderingen
Mattias Van Schel en Kathleen De hornois
Advocaten
Laga 

13:00 – 14:00   Lunch

14:00 – 15:00
Wijzigen van de opdracht tijdens de uitvoeringsfase.  De do’s en don’ts.   
- Welke soorten wijzigingen zijn er: herzieningsclausules, claims en meerwerken, spel van vermoedelijke hoeveelheden, opties/verlengingen/herhalingen. 
- Hoe wordt de aard en omvang van de wijziging bepaald?                                                   
- Wanneer is er sprake van een wezenlijke wijziging?   
- Welke zijn de gevolgen van deze wijziging?                    
- Aandachtspunten voor aanbestedende overheid en inschrijvende partijen.  
Simon Verhoeven
Advocaat
Equator

15:00 – 16:00  
Debat rond Actualiteit: sociale  en milieucriteria bij opdrachten voor werken.  (NL-FR)
- In welke gevallen vindt verplichte uitsluiting plaats? Welke offertes moeten worden afgewezen?
- Welke middelen staan ter beschikking van de overheid om duurzaamheid te stimuleren? 
- Hoe wordt de controle georganiseerd?  Voor de gunning van de opdracht? Tijdens de uitvoering?
- Wat als er niet aan de sociale clausules en duurzaamheidseisen wordt voldaan? Wat zijn dan de consequenties?
- Hoe zit het met de juridische haalbaarheid van alle maatregelen?           

Stéphanie Leclercq 

Actiris

Jean-Luc Bodson

SAW

Dany Vrydag

Adjunt-directeur Overheidsopdrachten 

Departement Openbaar Patrimonium

Bjorn Demeulenaere

Senior Consultant

EBPZaal 'Het verzekeren van bouwrisico's en de aansprakelijkheid van de aannemer'. 


09:00 – 10:00
Update ! Wet verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector en het afsluiten van een verzekeringspolis in het kader van de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. NL-FR
- Welke  aanvullende bepalingen worden opgenomen in de KB’s en uitvoeringsbesluiten bij de wet?
- Wat is de stand van zaken rond het  tariferingsbureau?
- Hoe gaat de controle op naleving vormgegeven worden?

Laurent-Olivier Henrotte

Advocat 

Lexing

Tom Cromphout

Juriste

Protect11:00 - 11:30   Koffiepauze

11:30 - 13:00 
Enkele juridische aandachtspunten rond de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. 
- Welke risico’s dienen aannemers, architecten en dienstverleners in de bouwsector te verzekeren volgens de wet? 
- Toepassingsgebied:  op welke werken en welke bouwparticipanten is de wet van toepassing? En op welke werken en wie niet?
- Definities: welke werken zijn "onroerende werken"?  Wat wordt verstaan onder "woning", "gesloten ruwbouw"…? 
- Welke bedragen moeten verzekerd worden en vanaf wanneer (voorlopige / definitieve oplevering)? 
- Wat met de tegenstelbaarheid van excepties? 
- In hoeverre is de architect aansprakelijk  als de aannemer geen verzekering heeft? 


Siegfried Busscher
Advocaat
Schoups 

13:00 - 14:00   Lunch

14:00 – 15:00
Arbeidsongevallen op de werf. De aansprakelijkheid van hoofdaannemer, onderaannemer en publieke bouwheer.
- Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf?
- Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?
- Is de hoofdaannemer altijd aansprakelijk? Wanneer ligt de aansprakelijkheid bij de onderaannemer?
- Hoe regelt de publieke opdrachtgever de aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen op zijn/haar bouwwerf?

Veerle De Saedeleer

Adviseur

Constructiv


15:00 – 16:00
Actualiteiten jurisprudentie aansprakelijkheid bij bouwopdrachten.
- De belangrijkste rechtspraak voor u geanalyseerd.
- Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
Maxime Verhaegen
Advocaat
Astrea 

30/04/2019 Brussel

Praktische informatie

Duur:
Prijs voor bedrijf :: 650.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 450.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op dinsdag 30 april 2019.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven