I. Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten van adviesverlening en/of de abonnementsovereenkomsten en/of de overeenkomsten met betrekking tot seminaries/opleidingen en evenementen tussen de BVBA EBP (hierna kortweg EBP) enerzijds en de klant anderzijds, zelfs in het geval dat zij in tegenstrijd zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door EBP aan de klant werden bevestigd. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere algemene voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten en voor de overeenkomsten voor seminaries/opleidingen of evenementen.
 2. Alle fakturen zijn kontant betaalbaar op de zetel van EBP. Bij niet-betaling van een faktuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.
 3. De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.
 4. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening en/of de diensten zoals overeengekomen in de abonnementsovereenkomst levert EBP een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefaktureerd.
 5. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

II. Bijzondere algemene voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten

 1. Abonnementen komen tot stand door het toezenden van een ingevuld en ondertekend E.B.P.-inschrijvingsformulier door de klant aan EBP en de bevestiging van de abonnementsovereenkomst door EBP bij middel van het verzenden van de faktuur.
 2. De abonnementen van EBP omvatten :
  • het selecteren van de gepubliceerde overheidsop¬drachten, die vallen onder de produktcode(s), publicatieblad(en) en land(en), zoals opgenomen op de faktuur.
  • het verzenden naar de klant van deze geselecteerde publicaties, zo snel mogelijk na het verschijnen ervan in de publicatiebladen.
 3. Abonnementen worden afgesloten voor een periode zoals vastgelegd in het initiële door de klant ondertekende contract, en worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, met een minimum van 12 maanden. Gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement, dient uiterlijk twee maanden voor de hernieuwingsdatum van het abonnement te gebeuren met een aangetekend schrijven
 4. De abonnee kan ten alle tijde om een uitbreiding verzoeken met betrekking tot de produktcode(s) en/of publicatie(s) en/of land(en) van zijn abonnement en de eventuele extra kosten zullen door EBP, op basis van het op dat ogenblik geldend tarief, aan de abonnee in rekening worden gebracht.
 5. De paperclip naast een publicatie geeft u toegang tot de module “opvragen bestekken/documenten”. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, dient u over voldoende aanvraagkrediet te beschikken. De aankoop van dit krediet kan u doen via telefoon op 02/420 68 60 of door het sturen van een mail naar info@ebp.be. Wanneer u ons vraagt om een bestek/document voor u op te vragen bij de aanbestedende dienst door een “klik” op de knop “verzenden”, wordt 1 krediet in rekening gebracht en automatisch van uw beschikbaar aanvraagkrediet afgetrokken. De kleur van de paperclip geeft u informatie over de mate van beschikbaarheid van het bij de publicatie bestek/document.. De informatie eigen aan de kleurcodes is louter indicatief en verbindt EBP niet. Door gebruik te maken van de dienst EBP bestek-online verleeent de klant aan EBP het mandaat om het bestek in naam van en voor rekening van de klant op te vragen bij het desbetreffende bestuur. Uw gebruik van deze module aanvraag bestekken/documenten houdt uw expliciete aanvaarding van de huidige gebruiksvoorwaarden in.
 6. Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van het aantal publicaties, worden de abonnementsprijzen jaarlijks met een forfaitair percentage van 4,4 % verhoogd.
 7. In geval van niet tijdige betaling van de faktuur van de abonnementsovereenkomst kan EBP ofwel deze abonnementsovereenkomst opschorten tot op de dag van de betaling ofwel de abonnementsovereenkomst ontbinden ten nadele van de abonnee. In geval van ontbinding van deze abonnementsovereenkomst door EBP ingevolge de niet tijdige betaling door de abonnee, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen abonnementsgeld verschuldigd blijven, te verhogen met verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2 van de algemene voorwaarden.
 8. Elke aansprakelijkheid van EBP is beperkt tot het laatst betaalde abonnementsgeld. De waarborg van de abonnee bestaat erin dat deze zijn abonnementsgeld voor een bron zal teruggestort krijgen in volgende cumulatieve gevallen dat : EBP zou hebben nagelaten een overheidsopdracht aan de klant te melden die is gepubliceerd in ofwel het Belgisch bulletin der aanbestedingen ofwel het Europees Publicatieblad (supplement S) ofwel in het franse BOAMP en die valt onder publicatie(s), produktco¬de(s) en land(en) zoals opgegeven in de abonnementsovereenkomst , en voor zover de klant deze situatie meldt aan EBP per aangetekend schrijven binnen de 1 maand na de publicatie in het desbetreffende publicatieblad van de bedoelde overheidsopdracht.
 9. EBP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de klant van de elektronische informatie. Hierdoor is de klant alleen verantwoordelijk voor het configureren van de eigen firewall, antivirus, antispam software, zodat deze de electronische informatie, opgestuurd door EBP in het kader van het contract, niet kan weigeren of tegenhouden.
 10. De abonnee mag de toegestuurde gegevens noch manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei wijze kunnen concurreren of interfereren met publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door EBP. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor intern gebruik door de abonnee binnen zijn bedrijf en slechts door de “single users” zoals volgt en afgesproken binnen de door de abonnee gekozen abonnementsformule. De abonnee dient voor elke “single user” een licentie te bekomen. Een licentie mag niet worden gedeeld (bijvoorbeeld door een distributielijst per email of via andere programma’s) of gelijktijdig op verschillende computers worden gebruikt. Enkel personen die binnen het bedrijf van de abonnee werkzaam zijn kunnen als “single user” worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de abonnee verkregen licenties. De toegestuurde gegevens mogen in geen geval worden gebruikt, verkocht of overgedragen aan een derde partij. EBP heeft het recht om de lijst van personen die toegang krijgen tot de electronische informatie op te vragen bij de abonnee en te controleren.
 11. Het gebruik van de elektronische informatie door personen andere dan de werknemers van het bedrijf is verboden. EBP heeft het recht om de lijst van personen die toegang krijgen tot de electronische informatie op te vragen bij de klant en te controleren.
 12. EBP heeft het recht, om alle commentaar en informatie over onze produkten en diensten die de klant verstrekt via de website, email, telefoon of telefax, te bewaren. EBP heeft het recht deze commentaar en informatie te gebruiken voor acties of berichten van commerciële aard, zonder hiervoor het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord te verkrijgen van de klant.
 13. De klant dient volgende configuratie te voorzien :
  • Javascript en cookies moeten geactiveerd zijn
  • Pop-ups moeten toegelaten worden
  • Min. versie 8 Internet Explorer of recente browser versie.

III. Bijzondere voorwaarden geldig bij deelname aan seminaries en opleidingen.

 1. Elke deelnemer ontvangt een bevestiging met alle gegevens over de praktische organisatie van de opleiding/seminarie en een factuur.
  De annulatie van een deelname aan een opleiding dient schriftelijk gemeld te worden (per fax op het nummer 02/425 85 58, per post of per mail op het adres seminars@ebp.be).
  In geval van een annulatie minstens 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd maar zal de deelnemer zich gratis kunnen inschrijven voor een opleiding van gelijke waarde op een latere datum;
  In geval van een annulatie later dan 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding doch nog vóór de datum van de opleiding, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd maar heeft de deelnemer recht om zich voor een opleiding op later tijdstip in te schrijven waarop hij een korting zal genieten van 50% van de initiële prijs ervan (niet cumuleerbaar met andere kortingen);
  Een deelnemer die voor welke reden dan ook afwezig is op de opleiding, zonder het schriftelijk te hebben gemeld, zal de factuur voor de opleiding waarvoor werd ingeschreven dienen te betalen en zal in geen enkel geval recht hebben op bijzondere herinschrijvingsvoorwaarden;
  In geval van annulatie van de opleiding door de organisatoren, zal de deelnemer de keuze hebben zich gratis in te schrijven op een gelijkwaardige opleiding van EBP aan dezelfde voorwaarden, of de terugbetaling kunnen vragen.
 2. Annulering bij evenementen : tot 4 weken voor aanvang van de conferentie kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van de conferentie bent u 50 % van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de conferentie bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.
 3. Als u inschrijft als bedrijf op één van onze seminaries voor de publieke sector, geldt de prijs voor bedrijven en NIET voor administraties zoals vermeld. (Opleiding Beginners : 650€ - Opleiding Gevorderden : 750€)